Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opdrachten uitgevoerd door Studio Nathalie Samson, gevestigd te Edam:

 • Studio Nathalie Samson begint pas met de opdracht als u de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • Studio Nathalie Samson doet haar uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Studio Nathalie Samson kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘advies of ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies of ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 • Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.
 • Studio Nathalie Samson heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Studio Nathalie Samson stuurt opdrachtgever na afronding van de online intake en het schriftelijk akkoord van de opdracht een factuur. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de opdrachtgever, maar zal in principe 50% van het totale factuurbedrag bedragen. De overige 50% wordt gefactureerd na het uitbrengen of de presentatie van het gegeven advies. Dit is niet van toepassing op het online advies.
 • Het is aan de opdrachtgever om Studio Nathalie Samson te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Studio Nathalie Samson extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Studio Nathalie Samson de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
 • Studio Nathalie Samson kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Studio Nathalie Samson zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van opdrachtgever met derde partij. Studio Nathalie Samson sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Studio Nathalie Samson kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Studio Nathalie Samson uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 • Aan tekeningen gemaakt door Studio Nathalie Samson kunnen geen rechten ontleend worden. Studio Nathalie Samson is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
 • Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Studio Nathalie Samson. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Studio Nathalie Samson, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Studio Nathalie Samson heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie. Studio Nathalie Samson heeft ten allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.
Scroll naar boven